التزام عملی به آرمان ها و ارزش های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران

تعهد به تولید محصولات سالم و باکیفیت جهت ارتقاء سلامت جامعه

پاسخگویی به نیازها و انتظارات مشتریان

نگرش به نیروی انسانی به عنوان سرمایه فکری و با ارزش سازمان

سودآوری پایدار و رفع انتظارات صاحبان سهام

صیانت از محیط زیست، عوامل تولید و منابع طبیعی

ایجاد سازمانی یادگیرنده، چابک، مسئولیت پذیر و مشتری مدار جهت افزایش بهره وری و بهبود مستمر تولیدات

انجام رسالت اجتماعی در مناطق فعالیت، جهت محرومیت زدایی و کاهش آسیب های احتمالی