اجرای طرح توسعه دامداری ۴۰۰۰ رأس مولد متناسب با برنامه زمان بندی طرح مصوب

افزایش سطح زیر کشت

بهبود کیفیت محصولات

استقرار سامانه های مدیریتی

اجرای سیستم های نوین آبیاری سطحی و زیرسطحی

تمرکز بر ارتقای شاخص های فنی دامداری (رشد مادینه، تولید مثل، رکورد و …)

آموزش کارکنان و برگزاری دوره های آموزشی

مشارکت با مراکز علمی و توسعه اقدامات فناورانه و دانش بنیان