اعضای هیئت مدیره شرکت زرین خوشه اراک

آقای علی مزرعتی

مسئولیت:

رئیس هیئت مدیره

آقای امید حسینی

مسئولیت:

مدیر عامل و نایب رئیس

آقای مرتضی یزدانی

مسئولیت:

عضو غیر موظف هیئت مدیره

آقای پیمان محمدی

مسئولیت:

عضو موظف هیئت مدیره و مدیر مالی