افزایش میزان سودآوری

افزایش بهره وری تولید

بهبود شاخص های فنی

ارتقاء سطح مهارت کارکنان       

ارزش آفرینی و افزایش رضایتمندی ذینفعان کلیدی