ردیفنام ذینفع نیاز ها / انتظارات ذینفع استراتژی برخورد با ذینفع 
۱هادینگ کشاورزی فردوس پارسسود پایدار- ارسال گزارش های منظم و به موقع – افزایش تولید و تحقق بودجه مصوب توجه جدی به نیازها و خواسته های ذینفع و ارتباط مستمر با آنها 
۲مشتریان رفع نیاز ها از طریق ارائه محصولات با کیفیت و دارای ارزش – رضایت مشتری – قیمت منصفانه جلب رضایت ذینفع اطلاع از اهداف و برنامه ها مشارکت دادن در تصمیم گیری با نظر سنجی در مورد محصول 
۳کارکنان حقوق به موقع و خوب –  احترام – امنیت شغلی – توازن بین کار و زندگی – رشد  و توسعه شغلی باید از اهداف و برنامه های سازمان مطلع گردند و در تدوین اهداف و برنامه های سازمان مشارکت داده شوند 
۴تامین کنندگان پرداخت به موقع – جلسات منظم – احترام – برقراری عدالت در مناقصه هاتوجه جدی به نیازها و خواسته های ذینفع و پایش مستمر با آنها 
۵تامین کنندگان مالی توانایی باز پرداخت به موقع تسهیلات – امنیت سرمایه گذاری ها جلب رضایت ذینفع از طریق پاسخگویی به موقع به خواسته ها و نیاز های آنها 
۶شرکت های دولتی مرتبط با کشاورزی (جهاد کشاورزی ، سازمان محیط زیست و… )ایجاد شغل و توسعه کشاورزی – ارسال گزارشات منظم – حفظ محیط زیست – استفاده بهینه از منابع تجدید پذیر – پایبندی به قوانین وضع شده توجه جدی به نیازها و خواسته های ذینفع و پایش مستمر با آنها 
۷شرکت های دولتی  غیر مرتبط با کشاورزی ( بیمه ، دارایی و… )پرداخت به موقع کسورات قانونی مانند بیمه و مالیات جلب رضایت ذینفع از طریق پاسخگویی به موقع به خواسته ها و نیاز های آنها 
۸جامعه ( همسایگان و مردم منطقه )توجه به وضعیت اقتصادی و فرهنگی منطقه – حفظ محیط زیست – مدیریت پسماند نیازها و انتظاراتشان مورد پایش و مانیتورقرار گیرد و برای آنها از طریق وب سایت اطلاع رسانی شود