مدیران ارشد شرکت زرین خوشه اراک

آقای امید حسینی

مسئولیت:

مدیر عامل

آقای بهزاد ابراهیمی

مسئولیت:

حسابرس داخلی

آقای ابوالفضل صادقی شریف

مسئولیت:

مدیر دامپروری

آقای احسان بهرامی مهر

مسئولیت:

مدیر بازرگانی

آقای محسن حسینی

مسئولیت:

مدیر اداری و منابع انسانی

آقای پیمان محمدی

مسئولیت:

مدیر مالی

آقای آرش اصفهانی

مسئولیت:

مدیر نگهداری و تعمیرات

آقای محسن خواجه علی

مسئولیت:

مدیر کشاورزی