اعضای کمیته انتصابات شرکت زرین خوشه اراک

آقای علی مزرعتی

مسئولیت:

رئیس کمیته

آقای محسن حسینی

مسئولیت:

دبیر کمیته

آقای مرتضی یزدانی

مسئولیت:

عضو کمیته

آقای پیمان محمدی

مسئولیت:

عضو کمیته