اعضای کمیته جبران خدمات شرکت زرین خوشه اراک

آقای مرتضی یزدانی

مسئولیت:

رئیس کمیته

آقای محسن حسینی

مسئولیت:

دبیر کمیته

آقای علی مزرعتی

مسئولیت:

عضو کمیته

آقای امید حسینی

مسئولیت:

عضو کمیته

آقای پیمان محمدی

مسئولیت:

عضو کمیته

آقای ابوالفضل صادقی شریف

مسئولیت:

عضو کمیته

آقای محسن خواجه علی

مسئولیت:

عضو کمیته