اعضای کمیته حسابرسی شرکت زرین خوشه اراک

آقای بهزاد ابراهیمی

مسئولیت:

دبیر کمیته

آقای علی مزرعتی

مسئولیت:

رئیس کمیته

آقای حکاک زاده

مسئولیت:

عضو مستقل کمیته حسابرس