گزیده ای از عکس های طرح توسعه شرکت زرین خوشه اراک 

گزیده ای از عکس های محیط داخلی و فعالیت پرسنل شرکت زرین خوشه اراک