به گزارش روابط عمومی شرکت زرین خوشه اراک؛ 

در راستای گسترش ارتباط شرکت با دانشگاه، در روز یکشنبه مورخ ۵ آذر ۱۴۰۲ اساتید و هیئت علمی دانشگاه آزاد اراک از واحدهای شرکت زرین خوشه اراک بازدید نمودند و طی جلسه ای با مدیرعامل محترم شرکت استفاده از ظرفیت های طرفین مورد بررسی قرار گرفت.