به گزارش روابط عمومی شرکت زرین خوشه اراک؛ 

با حسن نیت هیئت مدیره و مدیرعامل محترم شرکت زرین خوشه اراک، اقدام لازم در خصوص خرید و اهدای یک دستگاه کامپیوتر به همراه متعلقات به انجمن حمایت از بیماران سرطانی استان مرکزی (تبسم) جهت افزایش میزان آموزش و آگاهی در پیشگیری از بیماری سرطان صورت پذیرفت.