امور فرهنگی شرکت کشت و صنعت زرین خوشه تقدیم برگزار می کند.
برگزاری مسابقه کتابخوانی غدیر
ویژه کارکنان به همراه خانواده
با اهدای جوایز به به نفرات برتر