به گزارش روابط عمومی شرکت زرین خوشه اراک؛ جلسه کمیته تعالی شرکت با حضور اعضای کمیته تعالی شرکت و مدیرعامل محترم در روز یکشنبه مورخ ۱۵ مرداد ماه ۱۴۰۲ برگزار گردید و موضوعات مرتبط با تعالی سازمانی مورد بررسی قرار گرفت.