شرکت کشت و صنعت زرین خوشه اراک در نظر دارد ۴ قطعه زمین با سند مالکیت ششدانگ تک برگی
بدون قید نوع کاربری به میزان جمعاً ۶.۴۰۰ مترمربع به نام این شرکت موسوم به واحد سردخانه زرین دشت واقع در استان البرز، شهر چهارباغ، بلوار امام خمینی(ره)، روبروی گلستان ۹ را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند
قیمت پایه مصوب مبلغ ۴۱۹.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.
اخذ اطلاعات و بازدید از ملک لازم و ضروری می باشد.بدیهی است در صورت عدم بازدید و اخذ اطلاعات در مورد ملک ،مسئولیتی متوجه این شرکت نخواهد بود.متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات و بازدید از ملک موصوف و دریافت فرم شرایط مزایده به امور بازرگانی شرکت به آدرس ذیل مراجعه و یا با تلفن های ذیل تماس حاصل نمایند:
مهلت تحویل پاکت های پیشنهادی تا ساعت ۱۶ روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۲.
زمان برگزاری مزایده و بازگشایی پاکت های پیشنهادی :ساعت ۱۱ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۴.
محل برگزاری مزایده:استان مرکزی ،اراک ، کیلومتر ۷ جاده تهران ، دفتر مدیریت شرکت کشت و صنعت زرین خوشه اراک