شرکت کشت و صنعت زرین خوشه اراک در نظر دارد تعداد ۵۰ رأس گوساله نر شیرخوار را از طریق مزایده به فروش برساند ، لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده حداکثر تا ساعت ۱۶ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ به آدرس اراک، کیلومتر ۷ جاده تهران ، شرکت کشت و صنعت زرین خوشه اراک، شماره تماس ۲-۰۸۶۳۳۵۴۶۹۸۱ مراجعه نمایند.
آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات:ساعت ۱۶ روز پنج شنبه ۱۴۰۲/۰۶/۰۲.
بازگشایی پیشنهادات:ساعت ۱۱ صبح روز شنبه ۱۴۰۲/۰۶/۰۴ در کمیسیون معاملات شرکت.
بازگشایی پاکات در کمیسیون معاملات شرکت با حضور اعضا کمیسیون و غیر حضوری انجام میپذیرد.