شرکت کشت و صنعت زرین خوشه اراک (سهامی خاص) در نظر دارد عملیات احداث فونداسیون و کف سازی ۴ دستگاه سوله هانگار به مساحت ۷.۵۰۰ مترمربع طرح توسعه دامداری خود را از طریق برگزاری مناقصه به پیمانکاران واجد صلاحیت حداقل رتبه ۵ ابنیه به شرح اسناد مناقصه واگذار نماید. لازم به ذکر است تاریخ توزیع اسناد از تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ و مبلغ خرید اسناد ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.
لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه حداکثر تا ساعت ۱۶ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ به آدرس اراک، کیلومتر ۷ جاده تهران ، شرکت کشت و صنعت زرین خوشه اراک، شماره تماس ۲-۰۸۶۳۳۵۴۶۹۸۱مراجعه نمایند.
آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات:ساعت ۱۶ روز یک شنبه ۱۴۰۲/۰۶/۲۶.
بازگشایی پیشنهادات:ساعت ۱۱ صبح روز دو شنبه ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ در کمیسیون معاملات شرکت.