شرکت کشت و صنعت زرین خوشه اراک (سهامی خاص) در نظر دارد عملیات احداث مخزن آب بتنی به حجم ۲.۰۰۰ متر مکعب و تاسیسات مربوطه مربوطه شامل کلیه پمپ ها ، خطوط آتشنشانی و تابلو های برق طرح توسعه دامداری خود را از طریق برگزاری مناقصه به پیمانکاران واجد صلاحیت به شرح اسناد مناقصه واگذار نماید. لازم به ذکر است تاریخ توزیع اسناد از تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ و مبلغ خرید اسناد ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.
لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه حداکثر تا ساعت ۱۶ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ به آدرس اراک، کیلومتر ۷ جاده تهران ، شرکت کشت و صنعت زرین خوشه اراک، شماره تماس ۲-۰۸۶۳۳۵۴۶۹۸۱مراجعه نمایند.
آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات:ساعت ۱۶ روز یک شنبه ۱۴۰۲/۰۶/۲۶.
بازگشایی پیشنهادات:ساعت ۱۱ صبح روز دو شنبه ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ در کمیسیون معاملات شرکت.