به گزارش روابط عمومی شرکت زرین خوشه اراک؛ برداشت محصول پسته از باغ جواد الائمه دامغان در سطح ۶۰ هکتار از تاریخ ۷ شهریور ماه آغاز گردید. ارقام پسته برداشت شده از باغ مذکور شامل اکبری، شاه پسند و احمد آقایی می باشد و با توجه به اقدامات مؤثر در خصوص ارتقای سطح کمیت و کیفیت محصول، امید است برداشت خوبی صورت پذیرد.