به گزارش روابط عمومی شرکت زرین خوشه اراک؛ برداشت محصول پسته از باغ ایوانکی در سطح ۳۰ هکتار از تاریخ ۲۶ شهریور ماه آغاز گردید. ارقام پسته برداشت شده از باغ ایوانکی شامل احمد آقایی، فندوقی و اکبری می باشد.