بر اساس صدور مجوز جذب (جایگزینی) یک نفر راننده تراکتور جهت واحد دامپروری اراک شرکت زرین خوشه، کمیته جذب مربوطه با رعایت الزامات آئین نامه جذب و استخدام و با حضور مدیرعامل محترم، نماینده محترم هلدینگ فردوس پارس و اعضای محترم کمیته در روز شنبه مورخ ۸ مهر ماه ۱۴۰۲ در دفتر مرکزی شرکت برگزار گردید و نهایتاً یک نفر جهت بکارگیری و عقد قرارداد آزمایشی انتخاب گردید.