به گزارش روابط عمومی شرکت زرین خوشه اراک؛ 

در روز سه شنبه مورخ ۱۸ مهر ۱۴۰۲ آقای صالحی به عنوان سرپرست حراست شرکت زرین خوشه اراک با حضور مدیر محترم حراست هلدینگ فردوس پارس، ریاست و اعضای محترم هیئت مدیره شرکت، مدیرعامل محترم و مدیران شرکت معرفی گردیدند.