به گزارش روابط عمومی شرکت زرین خوشه اراک؛ در راستای اصلاح سیستم آبیاری اراضی واحد اراک و افزایش راندمان آبیاری و سطح زیر کشت و همچنین کاهش هدررفت منابع آبی، طرح کاشت کلزا به روش تیپ در سطح ۱۵ هکتار در مزرعه حاجی آباد اراک اجرا و مورد بهره برداری گردید.