شرکت کشت و صنعت زرین خوشه اراک در نظر دارد تعداد ۳۱ رأس گاو آبستن داشتی خود را از طریق مزایده به فروش برساند ، لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده حداکثر تا ساعت ۱۶ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ به آدرس اراک، کیلومتر ۷ جاده تهران ، شرکت کشت و صنعت زرین خوشه اراک، شماره تماس ۲-۰۸۶۳۳۵۴۶۹۸۱مراجعه نمایند.