با عنایت به لزوم بازآموزی و ارتقای دانش کارکنان واحد دامپروری شرکت زرین خوشه اراک، کلاس آموزش پرورش گوساله و گاو شیری در تاریخ ۹ آبان ۱۴۰۲ توسط آقای دکتر احسان محجوبی به مدت ۴ ساعت در سالن جلسات شرکت با حضور تمامی کارکنان و کارشناسان مرتبط برگزار گردید. شایان ذکر است آقای دکتر محجوبی در همان روز از واحد دامپروری شرکت بازدید نمودند.