به گزارش روابط عمومی شرکت زرین خوشه اراک؛ 

در تاریخ ۱۱ آبان ۱۴۰۲ آقای مهندس صفوی معاونت محترم مالی و اداری به همراه آقای مهندس صفایی معاونت محترم کشاورزی و آقای مهندس فرشادی مدیر محترم توسعه هلدینگ فردوس پارس از طرح توسعه دامداری شرکت زرین خوشه اراک بازدید نمودند و در جریان پیشرفت پروژه و موضوعات فنی و اقتصادی طرح قرار گرفتند.