در راستای حفظ سلامتی کارکنان و ارائه آموزش های مورد نیاز به آنها، واحد آموزش شرکت زرین خوشه اراک با همکاری سازمان فنی و حرفه ای استان مرکزی اقدام به برگزاری کلاس آموزشی کاربرد سموم و کودهای کشاورزی در تاریخ ۱۳ آبان ۱۴۰۲ به مدت ۸ سال توسط آقای مهندس علی مجیدی نمود که مدارک آموزشی توسط سازمان فنی و حرفه ای صادر خواهد گردید.