با عنایت به لزوم بازآموزی مبارزه با پولشویی، واحد آموزش شرکت زرین خوشه اراک با همکاری سازمان فنی و حرفه ای استان مرکزی نسبت به برگزاری کلاس آموزشی مبارزه با پولشویی از ۸ آذر ماه ۱۴۰۲ به مدت ۱۶ ساعت برای کارکنان مرتبط اقدام نمود و در پایان به شرکت کنندگان در دوره، مدرک آموزشی توسط فنی و حرفه ای اعطا می گردد.