به گزارش روابط عمومی شرکت زرین خوشه اراک؛ 

در راستای همکاری با دانشگاه اراک و ارتقای علم و مهارت دانشجویان، در روز چهارشنبه مورخ ۸ آذر ۱۴۰۲ تعدادی از دانشجویان دانشگاه اراک از واحد دامپروری شرکت زرین خوشه اراک بازدید نمودند.