به گزارش روابط عمومی شرکت زرین خوشه اراک؛ 

در راستای هماهنگی های لازم جهت نهایی کردن بودجه دام سبک سال ۱۴۰۳، شرکت زرین خوشه اراک در تاریخ های ۱۲ و ۱۳ آذر ماه میزبان کارشناسان محترم هلدینگ و شرکت های ران و میثاق پایدار شمال بود که در نهایت بودجه دام سبک شرکت های ران، میثاق پایدار شمال و زرین خوشه اراک نهایی و تکمیل گردید.