به گزارش روابط عمومی شرکت زرین خوشه اراک؛ 

در راستای هم افزایی درون گروهی و استفاده از تجربیات کارشناسان خبره در عرصه تولید محصول پسته،کمیته فنی باغ پسته واحد ایوانکی شرکت زرین خوشه اراک با حضور مدیران و کارشناسان باغات پسته شرکت های هلدینگ فردوس پارس در تاریخ ۲۸ آذر ماه در واحد ایوانکی برگزار گردید. در این جلسه اعضاء از باغ پسته واحد ایوانکی بازدید نمودند و در خصوص اقدامات مدیریتی لازم در باغ پسته شامل توجه به تغذیه اصولی، واکاری، سربرداری، تغییر رقم، انجام هرس اصولی و انتخاب سیستم آبیاری مناسب درختان به بحث و گفتگو پرداختند و پیشنهادات خود را جهت بهبود شرایط موجود ارائه نمودند.