به گزارش روابط عمومی شرکت زرین خوشه اراک؛

 به مناسبت روز مهندس، مدیرعامل محترم از همکاران مهندس تقدیر و تشکر به عمل آوردند و طی نشست صمیمی با ایشان به گفتگو پرداختند.