با عنایت به بازنشستگی سه نفر از کارکنان واحد کشاورزی و اخذ مجوز جذب (جایگزین) از هلدینگ، همچنین انجام اقدامات لازم بر اساس آئین نامه جذب و استخدام، کمیته جذب سه نفر کارگر کشاورزی در روز دوشنبه مورخ ۱۴ اسفند ماه در محل دفتر مدیرعامل شرکت برگزار گردید.