به گزارش روابط عمومی شرکت زرین خوشه اراک؛

 برداشت چین اول محصول یونجه مزارع واحد اراک از روز چهارشنبه مورخ ۲۶ اردیبهشت ماه آغاز گردید و پس از بسته بندی و جمع آوری، به انبارهای علوفه واحد دامپروری اراک جهت مصارف دامی منتقل گردید.