با توجه به کشت پاییزه محصولات جو و کلزا در مزارع واحد اراک، وضعیت محصولات جو و کلزا مزارع به شرح تصاویر گزارش می گردد، امید است علیرغم نوسانات دمایی شاهد رشد کمی و کیفی محصولات تا فصل برداشت آن باشیم.