پیرو شهادت مظلومانه ریاست محترم جمهور و همراهان ایشان، روابط عمومی شرکت زرین خوشه اراک از اولین روز شهادت این عزیزان اقدام به برافراشتن پرچم سیاه و اعلام عزا با نصب بنر و پرچم سیاه در فضاهای ورودی شرکت نمود.