با عنایت به آغاز فصل برداشت، خرید و انبار علوفه در انبارهای واحد دامپروری و احتمال آتش سوزی و خسارات سنگین مالی و جانی، واحد آموزش شرکت زرین خوشه اراک بر اساس اعلام نیاز واحدهای تولید اقدام به برگزاری کلاس آموزشی و بازآموزی اطفاء حریق به کارکنان مرتبط با همکاری سازمان فنی و حرفه ای استان مرکزی در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ نمود.