به گزارش روابط عمومی شرکت زرین خوشه اراک؛ در راستای ارتباط مؤثر و کارآمد صنعت با دانشگاه، جمعی از اساتید و دانشجویان گروه علوم دامی دانشگاه اراک در روز ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ از واحد دامپروری شرکت زرین خوشه اراک بازدید نمودند و در جلسه ای تبادل نظر علمی و فنی با مدیران واحد دامپروری صورت پذیرفت.