شرکت کشت و صنعت زرین خوشه اراک در نظر دارد تعداد ۷۱ رأس گوساله نر شیر خوار و قطع شیر و تعداد ۱۰۰ رأس تلیسه آبستن و تعداد ۱۳ رأس تلیسه کشتارگاهی را از طریق مزایده به فروش برساند ، لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده از تاریخ درج آگهی تا حداکثر تا ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ به آدرس اراک، کیلومتر ۷ جاده تهران ، شرکت کشت و صنعت زرین خوشه اراک، شماره تماس ۲- ۰۸۶۳۳۵۴۶۹۸۱ مراجعه نمایند.
آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات:ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
بازگشایی پیشنهادات:ساعت ۱۱ صبح روز یک شنبه ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ در کمیسیون معاملات شرکت.
بازگشایی پاکات در کمیسیون معاملات شرکت با حضور اعضا کمیسیون و غیر حضوری انجام میپذیرد.