آگهی مناقصه عملیات ساخت مخازن بتنی روباز (نوبت اول)

شرکت کشت و صنعت زرین خوشه اراک (سهامی خاص) در نظر دارد عملیات ساخت مخازن بتنی روباز فاضلاب مرکزی طرح توسعه دامداری خود را از طریق برگزاری مناقصه به پیمانکاران واجد صلاحیت به شرح اسناد مناقصه واگذار نماید. لازم به ذکر است توزیع اسناد از تاریخ چاپ آگهی می باشد.
لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه و آگاهی بیشتر از شرایط مناقصه از تاریخ چاپ آگهی تا حداکثر ساعت ۱۶ روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ به آدرس اراک، کیلومتر ۷ جاده تهران ، شرکت کشت و صنعت زرین خوشه اراک، شماره تماس ۲-۰۸۶۳۳۵۴۶۹۸۱مراجعه نمایند.
مبلغ سپرده در مناقصه:۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال(یک میلیارد و پانصد میلیون ریال) به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی ، واریز نقدی به حساب شرکت و یا از محل مطالبات.
آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات:ساعت ۱۶ روز شنبه ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ پاکت پیشنهاد قیمت می بایست در پاکت لاک و مهر شده تحویل گردد.
بازگشایی پیشنهادات: پاکت ها در ساعت ۱۱ صبح روز یکشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ در حضور اعضای کمیسیون و بدون حضور شرکت کنندگان در محل دفتر شرکت کشت و صنعت زرین خوشه اراک بازگشایی می گردد.