در راستای سیاست شرکت زرین خوشه اراک در خصوص احیای باغ پسته واحد ایوانکی و افزایش تولید پسته، عملیات پیوندزنی و سربرداری باغ پسته واحد ایوانکی شامل قطعه فندقی به میزان ۲۰ هکتار به منظور جوانسازی باغ، تغییر رقم ۲۰ هکتار از قطعه فندقی به احمد آقایی و سربرداری و پیوندزنی درختانی که پیوند نشده بودند در قطعه احمد آقایی، از ابتدای خرداد ماه آغاز گردیده است و انشاله متناسب با شرایط آب و هوایی منطقه بطور کامل انجام خواهد شد.