به گزارش روابط عمومی شرکت زرین خوشه اراک؛ پیرو بازدید به عمل آمده از باغ پسته جوادالائمه(ع) واحد دامغان، با توجه به نوسانات دمایی و طوفان در منطقه و خسارت ناشی از عوامل مذکور، وضعیت باغ پسته بررسی و به شرح تصاویر گزارش می گردد.