به گزارش روابط عمومی شرکت زرین خوشه اراک؛ برداشت محصول جو در اراضی کشاورزی واحد اراک به میزان حدود ۱۵۰ هکتار از ۳۰ خرداد ماه توسط دستگاه کمباین آغاز گردیده است و محصول جو برداشتی جهت مصارف دامی به انبارهای واحد دامپروری اراک تحویل می گردد. همچنین کلش تولیدی جمع آوری و به انبارهای علوفه دامپروری تحویل می گردد.