کشت ذرت علوفه ای بصورت آبیاری تیپ

به گزارش روابط عمومی شرکت زرین خوشه اراک، با پیگیری ها و تلاش های واحد کشاورزی در خصوص ارتقای بهره وری منابع آبی در اختیار، اقدام به کشت ذرت علوفه ای بصورت آبیاری تیپ در سطح ۶۰ هکتار از اراضی واحد اراک گردید تا انشاله ضمن کاهش مصرف آب، کمیت و کیفیت محصول تولیدی افزایش یابد.