به گزارش روابط عمومی شرکت زرین خوشه اراک؛ در راستای تهیه و تدوین برنامه میان مدت هشتم بنیاد مستضعفان و لزوم برنامه ریزی استراتژیک شرکت های زیرمجموعه، کمیته راهبردی شرکت زرین خوشه اراک در روز پنج شنبه مورخ ۱۴ تیر ماه برگزار شد و اعضای کمیته به بحث و بررسی نظرات مختلف پرداختند و نسبت به تدوین برنامه مذکور اقدامات لازم صورت پذیرفت.